Zdrowie
Działania w roku 2006

Działania podjęte w roku 2006:

Prowadzenie Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego pn. „Poznańskie Centrum Seniora”, utworzonego w 2005 r.
Zadanie realizowane jest przez 2 organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu:

1.    Wlkp. Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 3 w Poznaniu, które zajmuje się m. in.:

 • prowadzeniem poradni geriatrycznej i poradni leczenia bólu z zespołem wyjazdowym, w ramach których wykonywane są wizyty lekarskie i pielęgniarskie,
 • prowadzeniem ośrodka konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego udzielane są różnego rodzaju porady i konsultacje, umawiane są wizyty do specjalistów,
 • udzielaniem bezpłatnych badań dla seniorów (badania wykonywane podczas tzw. „białych sobót”),
 • udzielaniem wizyt patronażowych i monitoringiem niektórych gospodarstw domowych seniorów,
 • promowaniem idei wolontariatu seniorów dla seniorów,
 • szkoleniem pracowników medycznych i innych osób w zakresie opieki nad seniorami,
 • upowszechnianiem wiedzy gerontologicznej poprzez organizację i udziałw konferencjach oraz wydawanie publikacji;
centrum_seniora.jpg

2.    Wlkp. Stowarzyszenie Alzheimerowskie mieszczące się przy ul. Zagórze 7/9 w Poznaniu,  które w ramach Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego opiekuje się chorymi na Alzheimera i osobami cierpiącymi na zaburzenia otępienne oraz ich rodzinami. 

Działania w roku 2007

Działania podjęte w roku 2007

Prowadzenie Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego pn. „Poznańskie Centrum Seniora”, utworzonego w 2005 r.

Zadanie realizowane przez 3 organizacje pozarządowe, takie jak:

1.    Wlkp. Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe, ul. 27 Grudnia 3 w Poznaniu, które kontynuuje działania podjęte w latach poprzednich, m. in.:

 • prowadzenie poradni geriatrycznej,
  - zrealizowano ponad 370 wizyt pracowników medycznych;
 • prowadzenie poradni leczenia bólu z zespołem wyjazdowym,
  - zrealizowano 290 wizyt pracowników medycznych;
 • prowadzenie ośrodka opieki pielęgniarskiej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  - zrealizowano 240 świadczeń pielęgniarskich i ponad 550 świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
 • prowadzenie ośrodka konsultacyjno-informacyjnego dla seniorów i członków ich rodzin (poradnictwo telefoniczne, w siedzibie Ośrodka lub w domu pacjenta),
  - skorzystało ok. 500 osób,
  - udzielono ponad 170 porad organizacyjno-socialnych, prawnych, psychologicznych;
 • organizacja tzw. „białych sobót”, podczas których wykonywane są badania dla seniorów,
  - zorganizowano 4 „białe soboty”,
  - z badań skorzystało 36 osób;
 • organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów dla personelu medycznego i niemedycznego w zakresie opieki nad seniorami, w tym szkoleń dla wolontariuszy 50+,
  - przeszkolono 22 wolontariuszy 50+;
 • promowanie idei wolontariatu seniorów dla seniorów,
  - zorganizowano cykl 8 spotkań osób starszych;
 • upowszechnianie wiedzy gerontologicznej w społeczeństwie poprzez wydawanie publikacji, organizację i udział w konferencjach i seminariach,
  - przygotowano materiały do publikacji pt. „Jakość życia w starości – mity i rzeczywistość”,
  - zorganizowano konferencję międzynarodową pt. „Aspekty jakości życia seniorów”;
 • działalność naukowo-badawcza, w tym przeprowadzenie monitoringu gospodarstw domowych seniorów od 80. r. ż., połączonego ze zbieraniem danych ankietowych dot. różnych aspektów ich życia (I etap – diagnoza potrzeb, oczekiwań itp.);
 • działalność promocyjna Ośrodka: współpraca z lokalnymi mediami, całoroczne ogłoszenie w książce telefonicznej, działalność podstrony internetowej, opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dot. działalności Ośrodka;
seniorzy_zdrowie.jpg

2.    Wlkp. Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Zagórze 7/9 w Poznaniu,  które w ramach Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego kontynuuje realizację zadania rozpoczętego w 2006 r., polegającego na wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera i innych zaburzeń otępiennych, a także zapewnieniu specjalistycznej pomocy w walce z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami przebiegającymi z zaburzeniami funkcji poznawczych,
-    opieką objęto 80 osób cierpiących na zaburzenia otępienne, w tym chorobę Alzheimera, oraz członków ich rodzin,
-    udzielono ponad 770 konsultacji specjalistycznych;

3.    Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, ul. Leszczyńska 137, Poznań W ramach zleconego zadania „Świadczenia wsparcia w ramach Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego” prowadzono różne zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże i ćwiczenia usprawniające dla ok. 60 osób z Domu Seniora na Świerczewie.

Działania w roku 2008

Działania podjęte w roku 2008
Kontynuacja zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego pn. „Poznańskie Centrum Seniora”, który powstał w 2005 r.

Zadanie realizowane jest przez 2 organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie  na jego działalność.

1.    Wlkp. Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, ul. 27 Grudnia 3 w Poznaniu, które kontynuuje następujące działania:

 • prowadzenie poradni geriatrycznej i poradni leczenia bólu z wielodyscyplinarnym zespołem wyjazdowym,
 • prowadzenie ośrodka opieki pielęgniarskiej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • prowadzenie ośrodka konsultacyjno-informacyjnego oraz inne działania z  zakresu poradnictwa i rzecznictwa dla seniorów i członków ich rodzin,
 • szkolenie środowisk medycznych, służb socjalnych i wolontariuszy w zakresie geriatriii gerontologii,
 • promowanie idei wolontariatu seniorów dla seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy gerontologicznej (poprzez wydawanie publikacji,  organizację konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań okolicznościowych).

Szczegóły nt. działalności Ośrodka znajdziecie Państwo na stronie www.hospicjum-domowe.poznan.pl
   

2.    Wlkp. Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Zagórze 7/9 w Poznaniu, które trzeci rok
z rzędu zajmuje się: 

 •  wczesną diagnostyką choroby Alzheimera i innych zaburzeń otępiennych,
 • zapewnieniem specjalistycznej pomocy w walce z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami przebiegającymi z zaburzeniami funkcji poznawczych (udzielanie różnego rodzaju konsultacji specjalistycznych).

Szczegóły nt. działalności Ośrodka znajdziecie Państwo na stronie www.alzheimer-poznan.pl

seniorzy_zdrowie2.jpg